ഡിമോസ് ഫർണിച്ചറിൽ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിലൂടെ പർച്ചെയ്‌സ് ചെയ്യുന്നതിനായി Covid 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിലൂടെയും വീഡിയോ കോളിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും ലൈവായി ഫർണിച്ചറുകൾ ബുക്കിംഗ് നടത്താവുന്നതാണ് . Covid പ്രതിസന്ധി മൂലം ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് പ്രത്യേകം കോംബോ ഓഫാറുകളും ഡിസ്‌കൗണ്ടും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു . Covid മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ഛ് കൊണ്ട് ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ബജാജ് ഫിനാൻസിന്റെ 100% പലിശ രഹിത ലോൺ സൗകര്യം.
X


New Arrivals

Sofas


Wardrobes

ZION TEAPOY SQ...

logo
20 %off
currently unavailable!

DINING CHAIR

logo
18 %off
currently unavailable!

MIRA TEAPOY

logo
15 %off
currently unavailable!

FORTUNO

logo
20 %off
currently unavailable!

OFFICE CHAIR ...

logo
21 %off
currently unavailable!

CAPITA TEAPOY (M)

logo
20 %off
currently unavailable!

OLIVE

15 %off
currently unavailable!

OLIVE TEAPOY

logo
12 %off
currently unavailable!

BOSTON AMERICA...

logo
53 %off
currently unavailable!

OFFICE TABLE

logo
15 %off
currently unavailable!

D326- WC BEDRO...

25 %off
currently unavailable!

DINING CHAIR

logo
15 %off
currently unavailable!

WOODCASSO - WC...

logo
25 %off
currently unavailable!

Esteem Coffee ...

logo
55 %off
currently unavailable!

Porch Coffee T...

logo
49 %off
currently unavailable!

WOODCASSO -WCT...

logo
25 %off
currently unavailable!

JOINT REEPER M...

logo
13 %off
currently unavailable!

NEW MODEL SHOE...

logo
25 %off
currently unavailable!

D425 - BEDROOM...

0 %off
currently unavailable!

D360 - 5 FT COT

11 %off
currently unavailable!

D310

10 %off
currently unavailable!

D329 - BEDROOM...

22 %off
currently unavailable!

BEAUTY TEAPOY ...

logo
20 %off
currently unavailable!

D421

logo
22 %off
currently unavailable!

ROYAL TEAPOY S...

logo
20 %off
currently unavailable!

ZORA TEAPOY SE...

logo
20 %off
currently unavailable!

OFFICE TABLE

logo
16 %off
currently unavailable!

5 FT COT SAND...

logo
15 %off
currently unavailable!

SCARLET BEDROO...

logo
20 %off
currently unavailable!

ROLEX BEDROOM SET

logo
25 %off
currently unavailable!

CASTA TEAPOY S...

logo
20 %off
currently unavailable!

CASTA TEAPOY S...

logo
20 %off
currently unavailable!

STUDY TABLE 4 FT

logo
15 %off
currently unavailable!

BUTTERFLY KIDS...

logo
20 %off
currently unavailable!

OFFICE CHAIR L...

logo
20 %off
currently unavailable!

WOOD CASSO-WCD...

logo
25 %off
currently unavailable!