ഡിമോസ് ഫർണിച്ചറിൽ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിലൂടെ പർച്ചെയ്‌സ് ചെയ്യുന്നതിനായി Covid 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിലൂടെയും വീഡിയോ കോളിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും ലൈവായി ഫർണിച്ചറുകൾ ബുക്കിംഗ് നടത്താവുന്നതാണ് . Covid പ്രതിസന്ധി മൂലം ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് പ്രത്യേകം കോംബോ ഓഫാറുകളും ഡിസ്‌കൗണ്ടും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു . Covid മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ഛ് കൊണ്ട് ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ബജാജ് ഫിനാൻസിന്റെ 100% പലിശ രഹിത ലോൺ സൗകര്യം.
X


New Arrivals

Sofas


Wardrobes

ROYAL TEAPOY S...

logo
20 %off
currently unavailable!

NEW MODEL SHOE...

logo
25 %off
currently unavailable!

D306

13 %off
currently unavailable!

D332 - BEDROOM...

23 %off
currently unavailable!

MIAMI AMERICAN...

logo
56 %off
currently unavailable!

WOOD CASSO-WCT...

logo
25 %off
currently unavailable!

TEAPOY 002

logo
17 %off
currently unavailable!

WOODCASSO - WC...

logo
25 %off
currently unavailable!

INTIMATE TEAPO...

logo
20 %off
currently unavailable!

ROMEO STUDY TABLE

logo
20 %off
currently unavailable!

D313

8 %off
currently unavailable!

FORTUNO

logo
20 %off
currently unavailable!

WOOD CASSO-WC ...

logo
25 %off
currently unavailable!

Oliver Coffee ...

logo
50 %off
currently unavailable!

WOODCASSO - WC...

logo
25 %off
currently unavailable!

JALLY BOX 5 FT...

logo
25 %off
currently unavailable!

MIRA TEAPOY

logo
15 %off
currently unavailable!

OFFICE VISITOR...

logo
20 %off
currently unavailable!

CAPITA TEAPOY (M)

logo
20 %off
currently unavailable!

ROYAL TEAPOY S...

logo
20 %off
currently unavailable!

MARBLE DINING ...

logo
21 %off
currently unavailable!

OFFICE VISITOR...

logo
21 %off
currently unavailable!

TEAPOY 001

logo
15 %off
currently unavailable!

STYLO PLUS FOL...

logo
20 %off
currently unavailable!

WEB

15 %off
currently unavailable!

WOOD CASSO-WCC...

logo
25 %off
currently unavailable!

DINING SET TK ...

logo
25 %off
currently unavailable!

FORTUNO 10" inch

logo
20 %off
currently unavailable!

OFFICE CHAIR L...

logo
31 %off
currently unavailable!

STEP DRAWER TE...

logo
13 %off
currently unavailable!

D301 - DINING SET

0 %off
currently unavailable!

FOUR SEATER DI...

logo
15 %off
currently unavailable!

D390

14 %off
currently unavailable!

OLIVE TEAPOY

logo
12 %off
currently unavailable!

WC CT 5 FEET -...

logo
24 %off
currently unavailable!

CASTA TEAPOY S...

logo
20 %off
currently unavailable!