ഡിമോസ് ഫർണിച്ചറിൽ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിലൂടെ പർച്ചെയ്‌സ് ചെയ്യുന്നതിനായി Covid 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിലൂടെയും വീഡിയോ കോളിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും ലൈവായി ഫർണിച്ചറുകൾ ബുക്കിംഗ് നടത്താവുന്നതാണ് . Covid പ്രതിസന്ധി മൂലം ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് പ്രത്യേകം കോംബോ ഓഫാറുകളും ഡിസ്‌കൗണ്ടും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു . Covid മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ഛ് കൊണ്ട് ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ബജാജ് ഫിനാൻസിന്റെ 100% പലിശ രഹിത ലോൺ സൗകര്യം.
X


New Arrivals

Sofas


Wardrobes

WOODCASSO - WC...

logo
1 %off
currently unavailable!

BOSTON AMERICA...

logo
53 %off
currently unavailable!

D414 - ROCKING...

logo
32 %off
currently unavailable!

D307

14 %off
currently unavailable!

DINING TABLE 0...

logo
13 %off
currently unavailable!

STUDY TABLE

logo
15 %off
currently unavailable!

BOSTON AMERICA...

logo
55 %off
currently unavailable!

WOOD CASSO-WC ...

logo
25 %off
currently unavailable!

ROYAL TEAPOY S...

logo
20 %off
currently unavailable!

ZENTO STUDY TA...

logo
20 %off
currently unavailable!

BRODEX 6X3.5 ...

15 %off
currently unavailable!

OFFICE CHAIR L...

logo
31 %off
currently unavailable!

WOOD CASSO-WCL...

logo
25 %off
currently unavailable!

ASIAN CHECK DI...

logo
13 %off
currently unavailable!

NEW MODEL SHOE...

logo
25 %off
currently unavailable!

EXTRORDINO S...

logo
20 %off
currently unavailable!

ORBIT CORNER S...

logo
20 %off
currently unavailable!

REGULAR DELUX ...

logo
20 %off
currently unavailable!

ROLEX 5 FT COT...

logo
25 %off
currently unavailable!

D332 - BEDROOM...

23 %off
currently unavailable!

Altra Coffee ...

logo
50 %off
currently unavailable!

D330 - BEDROOM...

22 %off
currently unavailable!

FOUR SEATER DI...

logo
15 %off
currently unavailable!

OFFICE V CHAIR...

logo
20 %off
currently unavailable!

TEAPOY 001

logo
15 %off
currently unavailable!

D336 - BEDROOM...

21 %off
currently unavailable!

STYLO PLUS FOL...

logo
20 %off
currently unavailable!

Porch Coffee T...

logo
49 %off
currently unavailable!

BESTO CLASSIC ...

logo
20 %off
currently unavailable!

STUDY TABLE 4 FT

logo
15 %off
currently unavailable!

D357 - 6 FT TE...

11 %off
currently unavailable!

MIRA TEAPOY

logo
15 %off
currently unavailable!

DINING CHAIR

logo
18 %off
currently unavailable!

D310

10 %off
currently unavailable!

D303

logo
12 %off
currently unavailable!

SIGMA TEAPOY S...

logo
20 %off
currently unavailable!