ഡിമോസ് ഫർണിച്ചറിൽ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിലൂടെ പർച്ചെയ്‌സ് ചെയ്യുന്നതിനായി Covid 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിലൂടെയും വീഡിയോ കോളിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും ലൈവായി ഫർണിച്ചറുകൾ ബുക്കിംഗ് നടത്താവുന്നതാണ് . Covid പ്രതിസന്ധി മൂലം ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് പ്രത്യേകം കോംബോ ഓഫാറുകളും ഡിസ്‌കൗണ്ടും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു . Covid മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ഛ് കൊണ്ട് ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ബജാജ് ഫിനാൻസിന്റെ 100% പലിശ രഹിത ലോൺ സൗകര്യം.
X


New Arrivals

Sofas


Wardrobes

AIRPORT CHAIR

logo
25 %off
currently unavailable!

5 FT LCD STAND...

logo
25 %off
currently unavailable!

EXTRORDINO 75*...

logo
20 %off
currently unavailable!

D332 - BEDROOM...

23 %off
currently unavailable!

OLIVE TEAPOY

logo
12 %off
currently unavailable!

ELEGANT BEDROO...

logo
20 %off
currently unavailable!

GROOVE BEDROOM...

logo
25 %off
currently unavailable!

RANTING DINING...

logo
13 %off
currently unavailable!

TEMPLE

logo
20 %off
currently unavailable!

WOODEN STUDY T...

logo
25 %off
currently unavailable!

AURORA BEDROOM...

logo
20 %off
currently unavailable!

OFFICE CHAIR ...

logo
21 %off
currently unavailable!

OFFICE CHAIR M...

logo
30 %off
currently unavailable!

DREAMS STUDY T...

logo
20 %off
currently unavailable!

WOOD CASSO-WCD...

logo
25 %off
currently unavailable!

ZORA TEAPOY SE...

logo
20 %off
currently unavailable!

D425 - BEDROOM...

0 %off
currently unavailable!

MIAMI AMERICAN...

logo
55 %off
currently unavailable!

D325 - BEDROOM...

0 %off
currently unavailable!

ZION TEAPOY SQ...

logo
20 %off
currently unavailable!

OMEGA TEAPOY 4...

logo
20 %off
currently unavailable!

LADER DINING C...

logo
16 %off
currently unavailable!

NEW RAINBOW ST...

logo
20 %off
currently unavailable!

WHOLE DINING CHR

logo
13 %off
currently unavailable!

WOOD CASSO-WC ...

logo
25 %off
currently unavailable!

NAZCO- COT 5 ...

logo
4 %off
currently unavailable!

GLASS TEAPOY

logo
16 %off
currently unavailable!

TRIO TEAPOY BI...

logo
20 %off
currently unavailable!

STYLO PLUS FOL...

logo
20 %off
currently unavailable!

BREEZE TEAPOY SET

logo
20 %off
currently unavailable!

SHUTTER BEDRO...

logo
20 %off
currently unavailable!

WOODCASSO-WCLS...

logo
25 %off
currently unavailable!

PERMENENT TEAP...

logo
20 %off
currently unavailable!

D416 - TV STAND

logo
22 %off
currently unavailable!

DECENT TEAPOY

logo
20 %off
currently unavailable!

F C CHAIR WOO...

logo
40 %off
currently unavailable!