ഡിമോസ് ഫർണിച്ചറിൽ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിലൂടെ പർച്ചെയ്‌സ് ചെയ്യുന്നതിനായി Covid 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിലൂടെയും വീഡിയോ കോളിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും ലൈവായി ഫർണിച്ചറുകൾ ബുക്കിംഗ് നടത്താവുന്നതാണ് . Covid പ്രതിസന്ധി മൂലം ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് പ്രത്യേകം കോംബോ ഓഫാറുകളും ഡിസ്‌കൗണ്ടും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു . Covid മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ഛ് കൊണ്ട് ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ബജാജ് ഫിനാൻസിന്റെ 100% പലിശ രഹിത ലോൺ സൗകര്യം.
X


New Arrivals

Sofas


Wardrobes

D357 - 6 FT TE...

11 %off
currently unavailable!

D306

13 %off
currently unavailable!

OFFICE V CHAIR...

logo
20 %off
currently unavailable!

AURORA BEDROOM...

logo
20 %off
currently unavailable!

Atom

logo
52 %off
currently unavailable!

DINING CHAIR

logo
16 %off
currently unavailable!

ROLEX BEDROOM SET

logo
25 %off
currently unavailable!

LEO BENCH

logo
15 %off
currently unavailable!

JOINT REEPER M...

logo
13 %off
currently unavailable!

Altra Coffee ...

logo
50 %off
currently unavailable!

D336 - BEDROOM...

21 %off
currently unavailable!

MIAMI AMERICAN...

logo
55 %off
currently unavailable!

GROOVE BED 6 F...

logo
25 %off
currently unavailable!

OFFICE CHAIR ...

logo
20 %off
currently unavailable!

ELEGANT BEDROO...

logo
20 %off
currently unavailable!

D307

14 %off
currently unavailable!

ROMA TEAPOY ME...

logo
20 %off
currently unavailable!

D425 - BEDROOM...

0 %off
currently unavailable!

D410

logo
12 %off
currently unavailable!

WEB

15 %off
currently unavailable!

D320 - BEDROOM...

18 %off
currently unavailable!

WOOD CASSO-WCL...

logo
25 %off
currently unavailable!

GROOVE DRESSIN...

logo
25 %off
currently unavailable!

DINING TABLE 0...

logo
13 %off
currently unavailable!

D331 - BEDROOM...

23 %off
currently unavailable!

ZENTO STUDY TA...

logo
20 %off
currently unavailable!

BOSTON AMERICA...

logo
53 %off
currently unavailable!

WOODCASSO - WC...

logo
25 %off
currently unavailable!

OLIVE TEAPOY

logo
12 %off
currently unavailable!

Esteem Coffee ...

logo
55 %off
currently unavailable!

AIRPORT CHAIR

logo
25 %off
currently unavailable!

D314

10 %off
currently unavailable!

SAPPY SIDE TABLE

logo
49 %off
currently unavailable!

WOODEN STUDY T...

logo
25 %off
currently unavailable!

WOOD CASSO-WCT...

logo
25 %off
currently unavailable!

NEW RAINBOW ST...

logo
20 %off
currently unavailable!