ഡിമോസ് ഫർണിച്ചറിൽ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിലൂടെ പർച്ചെയ്‌സ് ചെയ്യുന്നതിനായി Covid 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിലൂടെയും വീഡിയോ കോളിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും ലൈവായി ഫർണിച്ചറുകൾ ബുക്കിംഗ് നടത്താവുന്നതാണ് . Covid പ്രതിസന്ധി മൂലം ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് പ്രത്യേകം കോംബോ ഓഫാറുകളും ഡിസ്‌കൗണ്ടും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു . Covid മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ഛ് കൊണ്ട് ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ബജാജ് ഫിനാൻസിന്റെ 100% പലിശ രഹിത ലോൺ സൗകര്യം.
X


New Arrivals

Sofas


Wardrobes

OLIVE TEAPOY

logo
12 %off
currently unavailable!

NEW RAINBOW ST...

logo
20 %off
currently unavailable!

BIG CHECK DINI...

logo
13 %off
currently unavailable!

WOOD CASSO-WCL...

logo
25 %off
currently unavailable!

WOOD CASSO-WCT...

logo
25 %off
currently unavailable!

D306

13 %off
currently unavailable!

GROOVE BED 6 F...

logo
25 %off
currently unavailable!

ROLEX 5 FT COT...

logo
25 %off
currently unavailable!

JALLY DRESSING...

logo
25 %off
currently unavailable!

DINING SET TK ...

logo
25 %off
currently unavailable!

BENCH 003

logo
15 %off
currently unavailable!

WHOLE DINING CHR

logo
13 %off
currently unavailable!

BREEZE TEAPOY SET

logo
20 %off
currently unavailable!

5 FT COT SAND...

logo
15 %off
currently unavailable!

CASTA TEAPOY S...

logo
20 %off
currently unavailable!

D359 - 5 FT COT

15 %off
currently unavailable!

Atom

logo
52 %off
currently unavailable!

TAPER CHR

logo
25 %off
currently unavailable!

Harper Coffee...

logo
50 %off
currently unavailable!

WOOD CASSO-WCD...

logo
25 %off
currently unavailable!

Esteem Coffee ...

logo
55 %off
currently unavailable!

DINING CHAIR

logo
15 %off
currently unavailable!

OFFICE CHAIR M...

logo
20 %off
currently unavailable!

ZORA TEAPOY SE...

logo
20 %off
currently unavailable!

MIAMI AMERICAN...

logo
55 %off
currently unavailable!

OFFICE CHAIR M...

logo
20 %off
currently unavailable!

Jersey Oak Woo...

logo
43 %off
currently unavailable!

JOINT REEPER M...

logo
13 %off
currently unavailable!

WOOD CASSO-WC ...

logo
25 %off
currently unavailable!

XENIYA

logo
15 %off
currently unavailable!

ROMA TEAPOY ME...

logo
20 %off
currently unavailable!

DINING CHAIR

logo
16 %off
currently unavailable!

OFFICE CHAIR M...

logo
23 %off
currently unavailable!

SUPERIOR TEAPOY

logo
20 %off
currently unavailable!

D390

14 %off
currently unavailable!

AURORA BEDROOM...

logo
20 %off
currently unavailable!